Klantverhaal

regioplan
ketenzorg
Heerenveen

 Samenwerkend netwerk

Hoe kunnen wij als samenwerkend zorgnetwerk in de regio de Triple Aim-doelen realiseren en hierop sturen?

Om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden staan zorgorganisaties in Nederland voor een grote opgave: de ervaren kwaliteit van zorg verbeteren, tegen minder of gelijkblijvende kosten en de gezondheid van de algehele populatie verbeteren (Triple Aim). In Heerenveen geven verschillende organisaties in de zorgketen hier gezamelijk invulling aan onder de naam Regioplan Ketenzorg Heerenveen.

Weyond begeleidt dit proces samen met ROS Friesland, Jan van Es Instituut en DataFryslân. Met behulp van big data visualiseren we scenario’s om de Triple Aim te realiseren en formuleren we gezamenlijk SMART ambities voor een meetbaar resultaat.

Uitdaging

SMART ambities en toekomstscenario’s 
vanuit populatiegerichte aanpak

Klant

3 ouderenzorgorganisaties
3 gemeenten
1 ziekenhuis
Huisartsen

Aanpak? 

Vernieuwend is de populatiegerichte aanpak. Daarbij identificeren we met behulp van big data ‘GIANTS’: grote kwetsbare populatie-segmenten die veel zorg gebruiken of patiëntgroepen die bepaalde zorg gebruiken (bijv. cardiologie, farmacie of dementiezorg).

Door data van zorggebruik en zorgkosten (Zvw, Wmo én Wlz) te combineren met leefstijldata weten we welke populatiesegmenten welke zorg gebruiken en wordt duidelijk waar de grootste winst te behalen valt.

Populatiegerichte aanpak regioplan ketenzorg Heereveen

Processtappen 

De GIANTS identificeren is van cruciaal belang, anders kan het vormgeven van interventies om de Triple Aim-doelen te bereiken voelen als ‘schieten met hagel’. Bovendien is het van belang dat interventies binnen de zorgketen op elkaar zijn afgestemd. In zes stappen maken we concreet waar het samenwerkend netwerk op kan anticiperen en sturen. 

1. Ontwikkelen populatiegerichte aanpak

Onderzoeken welke mogelijkheden en big data er zijn die we kunnen gebruiken en combineren om de uitdagingen te visualiseren.

2. Commitment

Ondersteunen dat alle betrokkenen de aanpak begrijpen en omarmen, zodat ze erop kunnen sturen.

3. Analyse

Wlz-, Wmo-, Zvw- en leefstijldata koppelen en analyseren, zodat er een integraal beeld ontstaat van de gebruikers van de zorg.

4. Toekomstscenario’s

Inspirerende sessies met het samenwerkend netwerk om scenario’s te ontwikkelen waarmee we de Triple Aim-doelen kunnen bereiken.

5. SMART Ambities

Identificeren van GIANTS (grote kwetsbare populatiesegmenten of zorggebruikers/-posten) die we kunnen beïnvloeden. Het formuleren van SMART ambities om de doelen te bereiken.

6. Interventies

Concrete interventies vormgeven en implementeren.

Resultaat 

Het project is nog work in progress.

We hebben inmiddels fase 2 afgerond waarbij we met behulp van de ‘public health pyramid’ inzicht kunnen geven in: de grootste zorggebruikposten, welke populatiesegmenten deze gebruiken en waar/hoe we deze populatiesegmenten kunnen benaderen. 

Klantverhalen 

Nieuwsgierig naar meer klantverhalen?

Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland

 

Met vijftien ouderenzorgorganisaties en hun partners ontwikkelden we de toekomstvisie voor de regio: Krachtig Verbindende Regiovisie Friesland.

Merkstrategie en positionering De Heus

Merkstrategie en positionering De Heus

 

Een wereldwijde expansie vraagt om een goed geregisseerde positionering en merkstrategie. Weyond begeleidt De Heus Group hierbij.

Muzikaal kerstgeschenk voor de ouderenzorg

Muzikaal kerstgeschenk voor de ouderenzorg: 

Samen met MassiveMusic en Gideons’ B ontwikkelden we voor alle medewerkers in de ouderenzorg een muziek-in-de-zorg toolkit.